Juridische informatie

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.bbmassurantien.nl) van BBM Assurantien, Adelaarstraat 84, 3514 CJ te UTRECHT.

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

Deze website (www.bbmassurantien.nl) dient ter algemene informatievoorziening. Hoewel BBM Assurantien tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt BBM Assurantien expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. BBM Assurantien garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) behoren toe aan BBM Assurantien of aan derden waarmee BBM Assurantien een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBM Assurantien of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan BBM Assurantien zendt, is niet gegarandeerd. BBM Assurantien raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan BBM Assurantien te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan BBM Assurantien te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

BBM Assurantien aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of BBM Assurantien op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan BBM Assurantien of aan u wordt gezonden
de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
misbruik van deze internetsite
verlies van gegevens
het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite
Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

BBM Assurantien behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Algemeen

Deze website wordt beheerd door BBM Assurantien. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan BBM Assurantien persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. BBM Assurantien zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die BBM Assurantien bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

BBM Assurantien verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Gevoelige informatie

BBM Assurantien tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin BBM Assurantien wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan BBM Assurantien instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

BBM Assurantien kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Internetsites van derden

Dit Privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Vragen

Indien u geen marketinginformatie van BBM Assurantien wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken:

BBM Assurantien
Adelaarstraat 84
3514 CJ UTRECHT

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. De nieuwsbrief biedt u daartoe de mogelijkheid.

Als u vragen hebt over dit privacystatement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen via een online verzoek of per gewone post:

BBM Assurantien
Adelaarstraat 84
3514 CJ UTRECHT

Wijzigingen privacystatement

BBM Assurantien behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor de informatie op onze site hebben wij geput uit onder meer onderstaande bronnen:

  • De verschillende ministeries
  • Gemeentelijke informatiebronnen
  • Autoriteit Financiele Markten
  • Sociale Verzekeringsbank
  • Werk en Inkomen
  • Consumentenbond
  • Postbus 51
  • Vakpers
  • Relevante openbare bronnen