Over ons

Wat doen wij

Ons kantoor adviseert en bemiddelt in de financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat u als relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk rekening houden met uw persoonlijke situatie en wensen. Hierbij laten wij u zien hoe onze aanpak is. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs met betrekking tot algemene gegevens, openingstijden, informatie over aspecten van onze dienstverlening en waar u terecht kunt indien u onverhoopt een klacht over onze dienstverlening zou hebben.

Wie zijn wij?
Ons kantoor behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening.

BBM Assurantiën

Bereikbaarheid:
U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
Telefoon: 030-271 62 74
e-mail: info@bbmassurantien.nl

Openingstijden.
In principe adviseren wij op afspraak. De openingstijden zijn op werkdagen van 09.30 uur tot 17.30uur. In overleg kunt u met ons ook een afspraak buiten deze openingstijden maken.

Website
Wij beschikken over een website. Hierop treft u informatie en tips aan. Surf naar www.bbmassurantien.nl

Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij diverse organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Kamer van Koophandel (KvK)
Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Stichting Financiële Dienstverlening (StFD)

Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12007117. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.
De privacy van uw persoonsgegevens is bij ons gewaarborgd. Ons bedrijf is ingeschreven bij het college van bescherming persoonsgegevens onder nummer m1183611.

Kamer van Koophandel
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht staan wij geregistreerd onder nummer 30104313.

Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening beoordelen. Ons aansluitnummer bij de KIFID is 300.006573.

Stichting Financiële Dienstverlening (StFD)
Wij zijn aangesloten bij de StFD. Deze stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het realiseren van de uitgangspunten van de Wet Financieel Toezicht (Wft) en de lagere regelgeving, waardoor de effectiviteit en de efficiency van het toezicht op de financiële dienstverleners wordt vergroot. De stichting zal dit onder meer doen ter bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Onze dienstverlening
Ons kantoor beschikt over een vergunning volgens de Wet Financieel Toezicht (Wft). Op basis hiervan zijn wij bevoegd om te mogen adviseren binnen de financiële dienstverlening. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen zijn.

Betalen en sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling.

Consumptief krediet
Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. De financiering van dergelijke uitgaven kan worden geregeld door het afsluiten van een consumptief krediet.

Effecten en beleggen
Wij kunnen u in contact brengen met diverse financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggingen in verschillende categorieën.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in vele vormen. Van een eenvoudige verzekering om een uitvaart te bekostigen tot complexere verzekeringen om uw pensioen voor later goed te regelen. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn.

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of uw woonhuis. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Het is verstandig om uw schade verzekeringen weer eens te laten toetsen op de diverse (wets)wijzigingen die hebben plaatsgevonden.

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij
Ons kantoor kent geen verplichtingen om financiële producten bij bepaalde instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Dit betekent voor u een extra waarborg met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling zoals b.v. een bank of verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap binnen onze onderneming. Deze vrijheid om u datgene te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als zelfstandig ondernemer.

Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen.

Als wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij vooraf of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.

De selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van rente en premie onder, maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep op hen gedaan wordt, spelen daarbij een belangrijke rol. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de instellingen waarmee wij zaken doen.

Hoe zit het met onze verdiensten en kosten?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan kosten van marketing, automatisering, personeel, huisvestingskosten, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

De financiële instelling verstrekt na het tot stand komen van een transactie aan ons een provisie ter dekking van onze bedrijfskosten en onze verdiensten. Concreet betekent dit dat zij deze provisie omslaan over de rentes en/of premies.

Op deze wijze brengen wij bij u geen aparte kosten meer in rekening voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf daarover andere afspraken met ons heeft gemaakt.

Hierdoor weet u dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.

Wij vragen ook iets van u
Om uw belangen op het gebied van de financiële dienstverlening optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij u ons, afhankelijk van actualiteiten, regelmatig te informeren. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld
Uw financiële zaken kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken wanneer alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.
Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat wij u niet attent maken op een bepaald risico omdat wij veronderstelden dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u beleefd mee te werken aan het verkrijgen van een totaalbeeld van uw financiële zaken.

Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed (kunnen) zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid enz..

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden.
Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen.
In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen.

Als u een klacht hebt
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons.
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan ons kantoor. In de meeste situaties zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Klachten Instituut Financiële Dienstverlening .
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening die uw klacht verder zal beoordelen. De procedure kunnen wij u desgewenst beschikbaar stellen.

U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( Kifid )
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel.: (0900) 3552248
e-mail: info@kifid.nl
website: www.kifid.nl

Aan een eventuele behandeling van een klacht bij deze instituten zijn vooralsnog voor u bij melding geen kosten verbonden.

Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze relaties op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.