Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT BBM Assurantiën
Dit privacystatement van BBM Assurantiën beschrijft het beleid met betrekking tot het
verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens (hierna:
‘Privacystatement’). Dit Privacystatement is tevens van toepassing op (het gebruik van) onze
website www.bbmassurantien.nl en alle door ons aangeboden diensten en tools.
Wij houden ons bezig met diensten op het gebied van financiële dienstverlening.
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens serieus
en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de
wettelijke bepalingen ter bescherming van uw persoonsgegevens vanzelfsprekend is. Om er
zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van de verwerking van uw
persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website en alle door ons aangeboden
diensten en tools, hebben wij met zorg dit Privacystatement opgesteld. Dit Privacystatement
kunt u te allen tijde op onze website raadplegen.
1. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens die wij van u ontvangen, gebruiken wij onder meer voor de volgende
doeleinden:
 om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 om met en voor u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen (laten)
voeren en na te kunnen (laten) komen;
 om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via
e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 om een financiële administratie te voeren, en;
 om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze
website en alle door ons aangeboden diensten en tools.
Daarbij verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens: voorletters, voornaam,
achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, of overige
contactgegevens.
Vanuit ons vak als financieel adviseurs krijgen wij beroepsmatig bovendien vaak de
beschikking over financiële gegevens, medische gegevens en in sommige gevallen zelfs over
schadeverleden en strafbare feiten. U mag van ons verwachten dat wij daar uiterst zorgvuldig
mee omgaan.
Met dat doel zorgen wij er onder andere voor, dat onze website beveiligd is, en dat bovendien
de gegevensdragers binnen onze administratie niet zo gemakkelijk door derden geraadpleegd
kunnen worden.
Omdat wij als financieel adviseurs de belangen van onze klanten moeten kunnen behartigen
bij de daarbij betrokken zakenpartners (waaronder banken, verzekeringmaatschappijen e.d.)
kan het voorkomen, dat wij (delen van) uw persoonsgegevens met hen moeten delen.
Daarnaast kan het voorkomen, dat wij uw gegevens moeten verstrekken aan derden indien wij
daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een
rechtelijk vonnis gerechtigd zijn of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u
hebben gekregen.
2. Nieuwsbrief
Via een periodieke nieuwsbrief kunnen wij u informeren over actualiteiten, onze diensten en
aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het
ontvangersbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
3. Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door
onze website op uw PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Het gaat hier om zgn.
functionele of analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om ons te helpen onze
website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen
beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens
gebruiken wij uitsluitend intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om
de volgende gegevens:
 de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox)
 het tijdstip en de duur van de bezoeken
 foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.
Dankzij deze cookies kunnen wij soms ook bepaalde formulieren gelijk al voor u ingevuld
klaar zetten.
Op onze website maken wij soms ook gebruik van tracking cookies. Zij stellen ons in staat bij
te houden welke pagina’s u op onze website bezoekt. Daardoor kunnen wij u aanbiedingen
doen waarvan wij verwachten dat die voor u interessant kunnen zijn.
4. Derden
Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van
derden. Wij willen u er op wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de
wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.
5. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor wij deze gegevens verzamelen of verwerken.
6. Beveiliging
Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze directie en eventuele werknemers, die toegang
hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding.
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er
toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke
doeleinden te gebruiken. Wij kunnen hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden
gesteld.
7. Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u
mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u uiteraard nog andere rechten. Wij vatten deze
hieronder graag even voor u samen:
1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
2. Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben
verwerkt, kunt u om correctie vragen. Dit stellen wij zeer op prijs, omdat wij uiteraard
alleen ons werk goed kunnen dien, indien de gegevens waarmee wij werken correct
zijn.
3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben
geregistreerd, kunt u ons verzoeken die te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat
geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen
van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.
4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens
gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld omdat
wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u
ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard (indien mogelijk)
voldoen.
5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde.
Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen
wij dit zo spoedig mogelijk uitvoeren.
Mocht u van mening zijn, dat de manier waarop wij uw gegevens verwerken en/of gebruiken
niet correct is, dan verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken. Wij zullen dit dan zo spoedig
mogelijk proberen te herstellen. En in het geval ook dat niet tot een acceptabele oplossing
leidt kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
8. Verdere informatie en contact
Indien u nog verdere vragen heeft met betrekking tot het thema gegevensbescherming, dan
kunt u contact met ons opnemen via info@bbmassurantien.nl
Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Onderhavig
Privacystatement is gepubliceerd op onze website. Houdt u onze website dus goed in de
gaten. Dit Privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018