Wat doen wij

BBM Assurantien houdt zich bezig met het bemiddelen tussen klant en verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van verzekeringen. Hierbij gaan wij altijd uit van kwaliteit en betrouwbaarheid. Ook de juiste prijs kwaliteit verhouding speelt een grote rol in de voorstellen die we geven.

Door onze jarenlange ervaring en expertise, en het feit dat we met nagenoeg alle maatschappijen zaken doen, kunnen wij samen met de klanten de juiste keuze maken waar en hoe we de verzekering tot stand kunnen laten komen.

Wij adviseren en bemiddelen in financiele produkten en diensten.

BBM Assurantien heeft haar dienstverlening aangepast aan de Wft en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Dit houdt onder andere in dat u in het kader van de wettelijke informatie- en zorgplicht van ons niet alleen mag verwachten dat wij u regelmatig op de hoogte brengen van alles wat met uw verzekeringen te maken heeft, maar ook dat wij van u een klantprofiel opstellen.

Wij werken vanuit uw behoeften waarbij uw belang voorop staat.

Adviseren

Het ene advies is niet het andere. BBM Assurantien adviseert zoals dat mag worden verwacht van een goed financieel adviseur. Ook beloven wij u geen gouden bergen. Daar bent u niet mee gediend.

Wel willen wij op een integere manier zaken met u doen. Wij willen u voor een lange reeks van jaren aan ons binden. Wij nemen de tijd voor u.

Daar staat tegenover dat wij streven naar zogenoemde totaalrelaties; cliënten die het volledige financiële dienstenpakket door ons bureau laten begeleiden en beheren.

Ons advies is altijd een totaal-advies, waarbij wordt gekeken naar alle zaken die van belang zijn. Geen overbodige verzekeringen; geen dubbele verzekeringen; geen dure spaarverzekeringen; geen onnodige en/of fiscaal onvriendelijke voorstellen en adviezen. Maatwerk!

Bemiddelen

BBM Assurantiën is een intermediair. wij bemiddelen tussen u, de bank, de verzekeringsmaatschappij en andere aanbieders van financiële diensten en producten.

BBM Assurantien is volstrekt onafhankelijk. Wij kennen de markt. Wij kennen de producten, de (polis-)voorwaarden, de premiestelling.

Uw belangen staan bij ons voorop; uit het grote aanbod waaruit wij kunnen selecteren kiezen wij die aanbieders van financiële diensten & producten die aan onze eisen kunnen voldoen.

Klantprofiel

BBM Assurantien heeft een inspanningsverplichting op het gebied van zorgplicht en transparantie.

  • Een goed advies begint dan ook met een gedegen inventarisatie van uw:
  • Financiële positie
  • Kennis en ervaring
  • Doelstellingen
  • Risicobereidheid

Voorafgaand aan ons advies moeten wij inzicht krijgen in de financiële situatie van u, als mogelijke klant. Uw kennis op het gebied van financiële producten moet bij ons bekend zijn. Daarnaast moeten we op de hoogte zijn van uw doelstellingen en bereidheid om risico’s te nemen. Tevens ontstaat een beeld van de fiscale mogelijkheden die u heeft.

Uw KlantProfiel
Het KlantProfiel vormt een leidraad bij het verkrijgen van dit inzicht. Dit gebeurt aan de hand van een KlantProfiel. Dit profiel geeft een opsomming van uw huidige producten, inventariseert op basis van een risicoprofiel de risico’s die u wilt nemen en geeft inzicht in uw vermogenspositie.

Scenario’s
Op basis van het KlantProfiel worden, samen met u, verschillende scenario’s doorgerekend. Hierbij wordt ook vooral naar kosten en risico gekeken. Als alle elementen inzichtelijk zijn, bent u in staat om de voor u beste keuzes te maken. Wij verzoeken u na afloop van het adviesgesprek uw persoonlijke KlantProfiel te ondertekenen.

Wet financieel toezicht

1. Wat is het doel van de Wet op het financieel toezicht (Wft)?
Het doel van de Wft is het beschermen van de consument. Hiervoor is een goede informatieplicht noodzakelijk en is het belangrijk dat financiële dienstverleners, waaronder banken, verzekeraars en uw verzekeringsadviseur, zoals BBM Assurantien , als zij een klant/consument adviseren, dat zorgvuldig doen en daarbij voldoende rekening houden met uw belangen. Kortom, de wet legt vast aan welke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlening moet voldoen.

2. Wat betekent de Wet op het financieel toezicht voor u?
In het kader van de Wft hebben wij, als uw verzekeringsadviseur, een informatie- en zorgplicht. Voor u als particuliere relatie van BBM Assurantien betekent dit dat wij u regelmatig, helder en volledig informeren over alles wat met uw verzekeringen, die via ons kantoor lopen te maken heeft.

3. Wat mag u van BBM Assurantien verwachten?
BBM Assurantien heeft haar dienstverlening aangepast aan de Wft en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Dit houdt onder andere in dat u in het kader van de onder vraag 2 genoemde wettelijke informatie- en zorgplicht van ons niet alleen mag verwachten dat wij u regelmatig op de hoogte brengen van alles wat met uw verzekeringen te maken heeft, maar ook dat wij van u een klantprofiel opstellen.

4. Wat is een klantprofiel?
Een klantprofiel is een inventarisatie van uw persoonlijke en financiële situatie, uw kennis en ervaring op verzekeringsgebeid alsmede uw doelstelling en risicobereidheid.

5. Wie heeft het klantprofiel bedacht?
Het klantprofiel is door de Autoriteit Financiële Markten, (AFM) ontwikkeld. De AFM is de uitvoerder van de Wft. De AFM ziet toe op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële dienstverleners en houdt toezicht op de naleving van de Wft.

6. Waarom moet ik een klantprofiel invullen?
Het klantprofiel is bedacht om u, de klant/consument, te beschermen. Deze bescherming is nodig vanwege de risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf van bepaalde verzekeringsproducten. BBM Assurantien is als uw verzekeringsadviseur op de hoogte van deze risico’s en van de kenmerken, dekkingen etc. van de diverse verzekeringsproducten.

Met het invullen van het klantprofiel kunnen wij ons advies afstemmen op uw specifieke situatie en in uw belang handelen. Voor u betekent dit meer zekerheid.

7. Waarom moet ik u een kopie van mijn identificatiebewijs doen toekomen?
Volgens de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) zijn wij, als verzekeringsadviseur verplicht om de identiteit van onze klanten vast te stellen en de identiteitsgegevens vast te leggen. Dit moet gebeuren voordat wij onze diensten aan u verlenen.

Niet alleen bij het eerste contact, maar ook bij een duurzame relatie en bij het verlenen van bepaalde incidentele diensten. Als identiteitsdocumenten zijn toegestaan: uw paspoort, identiteitskaart, Nederlands paspoort, diplomatiek paspoort, dienstpaspoort, reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen.

8. Moet ik het klantprofiel ook invullen als ik alleen schadeverzekeringen via BBM Assurantien of elders heb lopen?
Ja, ook dan is het belangrijk om het klantprofiel in te vullen. Als uw verzekeringsadviseur zijn wij wettelijk verplicht u te informeren over alles wat te maken heeft met uw verzekeringen via ons kantoor. Om u echter zo goed mogelijk en volledig te kunnen adviseren, is het voor ons ook van belang om te weten of u verzekeringen elders heeft lopen. We geven u wat voorbeelden:

  • Stel u heeft een autoverzekering met WA-dekking en u krijgt een ongeluk. De schuldvraag is onduidelijk en u heeft letsel. Heeft BBM Assurantien u ooit gewezen op de rechtsbijstandverzekering? Dit kan alleen als wij weten of u deze (elders) gesloten hebt.
  • Stel dat u een inboedel- en opstalverzekering via BBM Assurantien afgesloten heeft. Tijdens een storm valt een dakpan van uw huis op de auto van de buurman. Hoe zit dat verzekeringstechnisch? Wij kunnen u in dit geval alleen goed van dienst zijn als wij weten dat u een AVP (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren) (elders) heeft afgesloten.

9. Wat gebeurt er met het ingevulde klantprofiel?
Na ontvangst vergelijken wij uw ingevulde profiel met uw huidige verzekeringen en eventuele pensioenen die u via ons heeft ondergebracht. Als blijkt dat hier verschillen in zitten, zullen wij aansluitend op uw profiel een advies uitbrengen. Verder bewaren wij uw klantprofiel uiteraard zorgvuldig in uw klantdossier.

Mocht er een wijziging in uw verzekeringssituatie ontstaan, bijvoorbeeld als u een nieuwe verzekering wilt afsluiten of lopende verzekeringen wilt wijzigen, toetsen wij het klantprofiel met uw aanvraag. Stel dat u een levenslooprekening wilt openen en hierin ook wilt beleggen. Als u op uw klantprofiel heeft aangegeven dat u geen of zo min mogelijk risico’s wilt lopen, zullen wij bij het uitbrengen van een advies hier rekening mee houden.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) garanderen wij u dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.